Skip to content

Privacy Policy

OŚWIADCZENIA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Performante Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-667), przy ul. Koszykowej 61. Dane osobowe będą przetwarzane przez Performante na podstawie:

1. Twojej zgody, w celu: prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji rozpatrzenia Twojego zgłoszenia na konkurs, szkolenie lub event informowania Cię o bieżących inicjatywach Spółki 2. prawnie uzasadnionych interesów Performante, tj.: interesu w dochodzeniu ewentualnych roszczeń i w celu obrony naszych praw (w celu wykonywania praw przysługujących Performante) interesu w zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeb Spółki wynikających z przepisów prawa (w celach dowodowych); interesu w informowaniu Cię o nowych ofertach pracy, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz aktualności z życia Spółki (w celu utrzymywania bieżącej relacji z Tobą), jeżeli wyraziłeś chęć udziału w przyszłych rekrutacjach i otrzymywania od nas tego rodzaju informacji.

Podanie przez Ciebie danych osobowych określonych w formularzu i zawartych w CV jest konieczne dla rozpatrzenia Twojego zgłoszenia do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi nam ocenę twojego zgłoszenia i w konsekwencji nie będziemy mogli zaprosić Cię do udziału w rekrutacji.

TWOJE PRAWA

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które prowadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – możesz tego dokonać poprzez przesłanie wiadomości e - mail na adres privacy@performante.com. W takim wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Performante ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź też gdy konieczność przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres rozpatrywania zgłoszeń do udziału w procesie rekrutacji, a także po jego zakończeniu, przez okres, który ustalamy na podstawie następujących kryteriów:

czy będziemy w przyszłości rekrutować na podobne stanowiska, które mogą Cię zainteresować czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Twoje dane będą usuwane w przypadku wycofania przez Ciebie zgody/zgód na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy ustalimy, że Twoje dane się zdezaktualizowały, bądź nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np.: gdy przestaniesz wyrażać chęć udziału w naszych przyszłych rekrutacjach).

Performante nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom, choć w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), jeżeli zostanie do nas skierowane takie żądanie, o ile istnieje podstawa prawna udostępnienia takich danych (np.: nakaz sądowy).

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz dostarczają oprogramowanie do zarządzania procesem rekrutacji (np.: do zarządzania bazą HR). W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Spółka zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, w postaci wyboru podmiotu certyfikowanego w ramach programu Privacy Shield (w przypadku transferu danych do USA), bądź podpisania umowy w formie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ponadto informujemy, że masz prawo do:

dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim jest ono oparte na prawnie uzasadnionym interesie; przenoszenia danych do innego administratora; oraz wniesienia skargi do organu nadzoru.

STATEMENTS

Performante Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-677), at 61 Koszykowa Street  (the “Company”), is the controller of your personal data. The company will process your personal data on the following legal bases:

1.     consent, for the purpose of 

 • processing your data for current and future recruitment processes
 • analysing your application to take part in the contest, training or other type of event
 • informing you about our recruitment processes and ongoing initiatives

2.     Company’s legitimate interests, i.e.:

 • our interest in defending potential legal claims, should such arise in the future (for the purpose of exercising our legal rights); 
 • our interest in securing information in the event that such need arises based on provisions of law (for evidentiary purposes);
 • our interest in keeping you informed about new job offers, events organized by the Company and other ongoing activities (for the purpose of keeping an ongoing relationship with you), provided that you expressed the will to take part in future  recruitment and to receive such communication.

Provision of your personal data through application form and in the attached CV is necessary for us to process your application. If you don’t provide this data, we will not be able to invite you to take part in our recruitment process. 

 

YOUR RIGHTS

You have the right to object to the processing based on our legitimate interest – you can exercise your right by contacting us at privacy@performante.comIf you do so, we will stop processing your data for the purposes listed above, unless we are able to prove that legally justified bases exist, which override your rights and interests, or that your data is necessary for the purpose of establishing, defense and exercise of legal claims, or when we have an obligation to keep your data based on binding provisions of law.

We process your data for the duration of the recruitment process. We may process your data for a longer period, established based on the following criteria:

 • whether we are planning to recruit for similar positions in the future, which you might find of interest;
 • if you consented to processing of your data for future recruitment;whether processing of your personal data is necessary for defense of potential future claims.

Your data will be deleted if you withdraw your consent, object to the processing based on legitimate interest of if we establish that your data is outdated or no longer necessary for the purpose of collection (e.g. if you stop expressing your will to take part in future recruitment).

We may also have to share your personal data with competent authorities (in particular the police or prosecution service), if they approach us with such a request, provided that there exists an appropriate legal basis for making your personal data available to them (e.g. a court order).

We entrust the processing of your personal data to entities, which provide us with hosting services and recruitment management software (e.g. HR database). In the event that we entrust the processing of your personal data to entities outside the European Economic Area, we make sure that appropriate safeguards are in place. In particular we ensure that the entity is self-certified within the Privacy Shield programme (in case of transfers to the USA) or conclude a data transfer agreement based on Standard Contractual Clauses adopted by the European Commission. 

Moreover, you have the right to:

 • access your data and obtain a copy thereof;
 • rectification (correction), erasure and restriction of processing;
 • object to the processing of your data;
 • data portability;
 • file a complaint with data protection authority.